skip to Main Content
Næste arrangement: Det traditionsrige Skt. Hansaftensarrangement - 23. juni 2024 kl. 19:30 - 23:00

Referat af ordinær generalforsamling 29.2.2024.

Til stede fra bestyrelsen: Anette Jerking, Lise Rasmussen, Signe Thomsen, Ketty Træholt, Susanne Lund-Larsen, Peter Sibbesen, Bodil Danielsen, Lone Damm Nielsen.

Formanden, Anette Jerking bød velkommen.

Punkt 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Kai Beck-Andersen og forslaget blev godkendt af forsamlingen. Dirigenten konstaterede at forsamlingen var lovligt ind-kaldt.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning. Formanden aflagde beretning om årets gang og

Præsenterede bestyrelsesmedlemmerne. Præsentationen godkendt med klapsalver.

Punkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.

Punkt 5. Arbejdsplan. Hovedemnet for aftenens taler var Farum Midtpunkt 50 år. Og det er også emnet for de følgende arrangementer, hvor arkitekt Tyge Arnfreds søn, arkitekt Jens Arnfred, kommer og fortæller om ”Det arkitektoniske eksperiment Farum Midtpunkt”, og vi skal se den anden søn, filmmanden, Morten Arnfreds film om byggeriet. Derudover er der St. Bededagsvandring med 2 guidede ture i Farum Midtpunkt og selvfølgelig – varme hveder, nu i Stien.

Et følgende emne at arbejde med er ”Kunsten i Farum” – f.eks. Farum Skulpturpark som i år er 25 år.

Punkt 6. Budget 2024 og fastlæggelse af kontingent for 2025.

Budgettet blev også godkendt og kontingentet ændres ikke, således kr. 150/person og
kr. 250/husstand.

Kassereren mindede om at medlemmernes mailadresse er stærkt ønskelig.

Punkt 7. Valg:

7.1. Valg af formand: Anette Jerking er villig til genvalg. Og blev valgt med applaus.

7.2. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ketty Træholt, Lise Rasmussen, Alice Svendsen, Signe Thomsen og Stig Møller. Alle villige til genvalg. Og de blev valgt.

7.3. Som nyt medlem foreslår bestyrelsen Hans Jørgen Kristensen. Der var ingen modkandidater, så Hans Jørgen Kristensen (Schønne) blev valgt.

7.4. Valg af suppleanter: Peter Sibbesen er villig til genvalg. Og blev genvalgt.

7.5. Valg af revisor: Claus Fich er villig til genvalg. Også genvalgt.

Alle valgte fik klapsalver.

Punkt 8. Eventuelt. Terkel Birkholm Jacobsen foreslog at der kunne printes på begge sider af uddelte regnskab- og budgetpapirer – for at spare papir. Det tages selvfølgelig til efterretning.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og vi klappede som tak for indsatsen.

Efter kaffe og kage var der spændende foredrag af Bjarne Zetterström om hans 50 år i og med Farum Midtpunkt.

Ref. LDN, 6.3.2024.

Back To Top