skip to Main Content
Næste arrangement: Årets traditionsrige julefrokost. - 25. november 2021 kl. 18:00 - 22:00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2020 på Gedevasevang.

Til stede fra bestyrelsen var: formand Ketty Træholt, næstformand Anette Jerking, kasserer Lise Rasmussen, Signe Thomsen, Mogens Dalboe, Ebba Wiene, Susanne Lund-Larsen, Peter Sibbesen og Annette Liebach.
Afbud fra Stig Møller og Lone Dam Nielsen.
Ca. 35 af foreningens medlemmer var til stede.

Formand Ketty Træholt bød velkommen. Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

1. Valg af dirigent: Ketty foreslog Erik Juul Pedersen, som blev enstemmigt valgt.

2. Bestyrelsens beretning om sidste års virksomhed: Ketty aflagde beretning om foreningens arbejde. Der var afholdt 6 bestyrelsesmøder og 2 samarbejdsmøder med Værløse-egnens Historiske Forening, hvor foreningen repræsenteres af Peter Sibbesen, Stig Møller og Mogens Dalboe. Signe Thomsen og Ketty er medlemmer af bestyrelsen for Furesø Museer, Signe som formand. Medlemsbladet Majtræet er udkommet 2 gange, omhandlende henholdsvis Farum Hovedgade og Furesøbad. Foreningen samarbejder med skoletjenesten, som arrangerer lokalhistoriske ture for 5. klasserne i kommunen. Medlemsarrangementer: St. Bededagsvandring til Bregnerød 16. maj. Skt. Hans aften ved Farum sø i samarbejde med spejderne 23. juni. Familiedag i Stavnsholt i samarbejde med skoletjenesten/ skolelandbruget og Furesø Museer 18. august. Fejring af Furesøbad 100 år i samarbejde med Værløseforeningen 21. august. Aften om erindringshistorie med museumsinspektør Morten Mortensen 24. oktober. Julearrangement på Gedevasevang 28. november samt aften om spejdernes historie i Farum med Svend Krarup Nielsen 27. januar.
Alle arrangementer havde været velbesøgte og Ketty udtrykte glæde over, at foredrag med tilstedeværende personer igen var ved at være interessante i forhold til at sidde foran en skærm eller telefon.
ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som blev godkendt med akklamation.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab: Lise Rasmussen gennemgik det omdelte reviderede regnskab, som ikke gav anledning til spørgsmål. Foreningen havde søgt og fået bevilget et beløb på 30.000 kr. fra Kulturstyrelsen til brug ved fejringen af Furesøbad 100 år. Beløbet blev først frigivet efter jubilæet, men foreningen har fået grønt lys til at anvende beløbet indenfor de næste 2 år. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag: var der ingen af.

5. Arbejdsplan: Ketty gennemgik planerne som følger: torsdag d. 2. april alsang med komponist og korleder John Høybye. Torsdag d. 2. maj St. Bededagsvandring til Brede Enge med fokus på gartneriernes historie. Tirsdag d. 23. juni Skt. Hans aften ved Farum sø. 16. august høstmarked i Staunsholt i samarbejde med Furesø Museer og Skolelandbruget. I oktober foredrag om den forhenværende Farum private Realskole, dato ikke fastlagt. Julearrangement formentlig 26. november. Anette Jerking orienterede om, at man fortsætter samarbejdet med skoletjenesten vedr. ture for kommunens 5. klasser, hovedsagelig i Nørreskoven. Planen blev godkendt.

6. Budget og fastsættelse af kontingent: Lise gennemgik det omdelte budget. Foreningen planlægger at få udgivet en ny folder og at anskaffe et nyt mikrofonsystem. Med baggrund i foreningens gode økonomi mente Solveig Bisgaard, at man godt kunne bruge nogle flere penge på arrangementer fremfor at spare op. Anne Hartmann foreslog, at foreningen arrangerede et møde til belysning af planer og naturændringer i skoven langs Farum sø, hvor man nu lader de faldne træer blive liggende. Flere andre medlemmer bakkede om det ønske. Kontingentet blev foreslået uændret 125 kr. pr. enkeltperson og 200 kr. pr. familie. Budget og kontingent blev vedtaget.

7. Valg:
Formand: Ketty blev genvalgt uden modkandidat og med akklamation.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: På valg var Lise, Signe, Stig og Annette. Alle blev genvalgt uden modkandidater.
Revisor: Claus Fick blev genvalgt uden modkandidat.

8. Eventuelt: Ingen indlæg.

Ketty afsluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten.
Herefter var der kaffepause, efterfulgt af et spændende foredrag ved Solveig Bisgaard om Farum Håndværkerforening, Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening.

Referat: Annette Liebach, 7/3-2020.

Back To Top