skip to Main Content
Næste arrangement: Ordinær generalforsamling - 05. marts 2020 kl. 19:00 - 21:30

FARUM LOKALHISTORISKE FORENING.
Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2019.

Formanden, Ketty Træholt, bød alle velkommen hos Gedevasevang.
Punkt 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Erik Juul Pedersen, som tidligere har været vores dirigent og forsamlingen havde ingen andre forslag hvorfor Erik JP herefter konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i Majtræet.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning om sidste års virksomhed.
Kettys beretning blev honoreret med klapsalver. Den blev afrundet med oplysning om at foreningens datapolitik nu fremgår af vores hjemmeside samt publiceres i det kommende nummer af Majtræet.

Punkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Kasserer Lise Rasmussen gennemgik regnskabet for 2018, hvori udgiften til vores nye hjemmeside udgør en større engangsudgift, fremover er der udelukkende en mindre, årlig udgift til vedligeholdelse.
Spørgsmål fra salen angående udgifter til porto, kuverter: det drejer sig om udsendelse af Majtræet til medlemmer, der bor i yderdistrikterne. Vi har gratis omdeling i nærområdet af vores trofaste omdelere.
Vedr. udgift til kontingenter var der forespørgsel om hvilke foreninger vi er medlem af. Det drejer sig om Frederiksborg Amts Historiske Forening, Dansk Lokalhistorisk Forening samt Furesø Kulturelt samråd.
Desuden blev fra salen nævnt om det er muligt at få tilskud fra kommunen til foreningen. Dette findes tvivlsomt.
Dirigenten foreslog at behandle punkt 6, budget for 2019 og fastsættelse af kontingent 2020 i samme moment.
Kassereren gennemgik budgettet og redegjorde for en halvering af prisen for tryk af Majtræet, da vi netop har opnået en mere fordelagtig aftale.
-2-
Kontingentet foreslås uændret i 2020. Det blev for 2019 hævet til kr. 125 pers. medl. og kr. 200 familiemedlemmer.

Punkt 4. Indkomne forslag. Ingen forslag indkommet.

Punkt 5. Arbejdsplan.
Formand Ketty kunne berette om nogle spændende arrangementer for det kommende år. Og måtte desværre meddele at vores St. Bededagsvandring i Bregnerød med efterfølgende kaffe og varme hveder på ”Stengården” allerede er udsolgt. Der er endog en venteliste, hvorfor man blev opfordret til at melde afbud hvis man er forhindret, da det kan komme andre til gode.

Punkt 6. Budget 2019 og fastlæggelse af kontingent 2020. Se punkt 3.

Punkt 7. Valg.
1. Formand. Bestyrelsen ønskede fortsat Ketty Træholt som formand, hvilket forsamlingen bifaldt med akklamation.
2. Øvrige bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Lone Damm Nielsen, Anette Jerking, Mogens Dalbo – alle villige til genvalg – og hermed valgt med klapsalver.
Ebba Wiene er som suppleant på valg, men nu som medlem af bestyrelsen, og blev godkendt med klapsalver.
Peter Sibbesen ønskede fremover at fortsætte som suppleant, og som ny suppleant foreslog bestyrelsen Susanne Lund-Larsen, begge godkendt med flere klapsalver.
Ketty takkede afgående suppleant, Esben Birkholm Jacobsen, for mangeårigt medlemskab af bestyrelsen og som suppleant. Altid meget hjælpsom, har bare kunnet klare det hele, det har været et godt samarbejde. Tak for det.
3. Revisor.
Claus Fick var villig til genvalg – og her blev også klappet.

Punkt 8. Eventuelt.
Eneste indlæg var fra Poul Lüneborg, som fra foreningen Furesø By og Land fortalte om et kommende arrangement den 28.3. i Stien.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og forsamlingen blev ophævet. Efter kaffe, kage og vin underholdt Henning Nielsen med ”Fortælling fra min mor, Kirsten Nielsen barn- og ungdom på ”Elmevang” i Bregnerød”.
Ref. LDN 11.03.2019.

 

Back To Top