skip to Main Content
Næste arrangement: Det traditionsrige Skt. Hansaftensarrangement - 23. juni 2024 kl. 19:30 - 23:00

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Farum Lokalhistoriske Forening, og dens hjemsted er Farum sogn.

§2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i fortid og nutid i Farum sogn og bevarelsen af disse.

Stk. 2. Foreningen samarbejder med  den selvejende institution Furesø Museer og udpeger medlemmer til dennes bestyrelse.

Stk. 3. Foreningen søger at opnå sit formål gennem aktiviteter såsom
– medlemsmøder
– ekskursioner
– arrangementer, åbne for alle
– samarbejde med tilsvarende foreninger og sammenslutninger
– oprettelse af arbejdsgrupper.

Stk. 4. Foreningen kan virke for udbygningen af samarbejde mellem kulturelt interesserede enkeltpersoner, foreninger og institutioner med en samordning af kulturelle aktiviteter for øje.

Stk. 5. Foreningen er tilsluttet Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF)

§3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab. Indmeldelse er gældende, når kontingentet er betalt og er bindende for resten af kalenderåret. Udmeldelse skal ske skriftligt inden udgangen af november og har virkning fra førstkommende 1. januar.

§4. Generalforsamling.

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal.

Stk. 2. Der indkaldes til generalforsamling med to ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om sidste års virksomhed
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Arbejdsplan
6. Budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg:
7.1 Valg af formand
7.2 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
7.3 Valg af revisorer
8. Eventuelt

Forslag til pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Protokol over generalforsamlingen underskrives af dirigenten.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned efter at begæring herom er fremsat og indkaldes med motivering for dens afholdelse.

Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret har kun medlemmer, som har betalt kontingent.

§5. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på ni medlemmer. Desuden vælges der to suppleanter og to revisorer. Valgene gælder for to år, dog således at formanden vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne.

Bestyrelsen udpeger endvidere to medlemmer til bestyrelsen af Furesø Museer.

Ansatte i Furesø Museer, som tillige er medlem af foreningen, kan ikke udpeges til medlemmer af bestyrelsen af Furesø Museer.

§6 Tegning

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab, hvoraf det ene medlem skal være formand eller næstformand.

§7 Økonomi

Stk. 1. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

Stk. 3. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§8 Vedtægtsændringer og opløsning.

Stk. 1. Ændringer i vedtægterne samt opløsning af foreningen kan ske med simpelt stemmeflertal ved to på hinanden med mindst to ugers mellemrum følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen.

Stk. 2. Ved opløsning overføres eventuel formue til Furesø Museer og/eller andet lokalhistorisk arbejde efter den ekstraordinære generalforsamlings afgørelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 21.3.2007 og ekstraordinær generalforsamlingen d. 11.4.2007.

Back To Top